اخبار

ده عامل تاثیر گذار بر روی میزان مصرف سوخت

۱۰ دی ۱۳۹۳مدیر سایت
ده عامل تاثیر گذار بر روی میزان مصرف سوخت

با رعایت نکات زیر میتوان مصرف سوخت را بطور قابل ملاحظه ای کاهش داد

1-سرعت دشمن میزان مصرف سوخت است

هر چه مقاومت دربرابرباد افزایش پیدا کندبه میزان افزایش دو برابر میزان مصرف سوخت است.به
طور متوسط مصرف بنزین چنانچه سرعت از 96 کیلومترافزایشپیدا کند به ازاءهر8 کیلومترافزایش
سرعت10درصد مصرف بنزین زیاد میشود. .........

2-باد تایرها همواره میزان باشد:
افت فشار تایر ها به میزان 6پاندبر اینچ مربع میتواند میزان مصرف بنزین را تا5درصدافزایش دهد.

3- مراقبت از موتور:
به پیشنهادات شرکت سازنده در زمینه تعویض شمع-روغن وفیلترها توجه کنید چون یک فیلتر مسدود شده از آلودگیها باعث افزایش مصرف سوخت به میزان4 درصد میگردد

4-صندوق عقب اتومبیل را عاری از اشیاء غی لازم نمایید
با کاهش 45/5کیلو گرم وزن میزان صرفه جوئی در سوخت به 3درصد میرسد

5-هوشیارانه تررانندگی کنید نه دشوار وسخت تر
درایام زمستان هنگامی که موتور سرد است به جای اینکه در توقف کامل موتور را گرم کنیدسعی
کنید با سرعت آهسته و بدون آنکه فشاری به اتومبیل بیاید بلافاصله بعد از روشن شدن موتور
آهسته حرکت کرده و این کار را تا آنجا ادامه دهیدتا درجه حرارت موتور به حالت عادی برسد

6-با تخت گاز کردن باعث صرفه جوئئ در مصرف سوخت شوید
با باز کردن کامل درچه گاز میتوانید از اتلاف ناشی از پمپ کردن جلوگیری کنید وبدین ترتیب راندمان مصرف سوخت راافزایش دهیداما دقت داشته باشید که این کاررا در دورهای پایینتر از
2000 دور در دقیقه انجام دهید

7-بیرون کردن هوای داغ درون ماشین
در هوای داغ بعد از انجام رانندگی در یک مسیر به طول5/1 الی 2 کیلومتربا پنجره هایی که باز هستند به منظورآنکه دمای داخل اتومبیلرا به حد بیرون برسانید سپس برای اینکه به کمپرسور
وکولر به حد اقل برسد دریچه های بیرونی رابسته تا هوا در داخل چرخش پیدا کند آنگاه سیستم ارکاندیشن را تا جاییکه میتوانید تحمل کنید افزایش دهید.

8-نرم و روان رانندگی کنید
از نصب سایه بان هایی که در بازار برای قرار ددادن بر روی قسمت بالای شیشه جلو به منظور جلوگیری از برخورد حشرات به آن نصب میکند پرهیز کنید.ویا همینطوربر روی شیشه عقب وهمینطوراز نصب بالچه وبادگیرهایی که باعث افزایش میزان مقاومت در برابر باد میشود به طور جدی اجتناب کنید.

9-نمایش پولداری ندهید
در موتور اتومبیل خود بنزینی را مصرف کنید که گرید ئدرجه آن را کارخانه سازنده از نظر اکتان مشخص کرده باشد.

10-بیشتر با سرعت یکنواخت حرکت کنید
هنگامی که در مسیرهای هموار رانندگی میکنید چنانچه اتومبیل شما مجهز به سیستم کنترل سرعت میباشدحتما از آن استفاده کنید.چون کاهش وافزایش سرعت باعث افزایش مصرف سوخت میشود.

بیشتر بخوانید